تبلیغات
دفتر خط خطی رضا...

دفتر خط خطی رضا...
تا زنده ام عاشقت می مونم...! 
نویسندگان
نظر سنجی
نظرتون نسبت به بلاگ کدام یک از موارد زیر است؟

برای كسی كه رفتنی است راه باز كنید...
ایستادن و منتظر ماندن
ابلهانه ترین كار دل است...
  
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
این روزها شیرین می زنم
بی آنكه پای فرهادی در میان باشد...
 
 
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
برای كسی كه خودش رفته...
یك ثانیه دلتنگی هم زیاده...

 
  ❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
شانه هایت...
مثل بالش مسافرخانه است
سرهای زیادی را تكیه گاه بوده!
  
 ❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
خنده را معنا ز سرمستی نكن
آنكه می خندد غمش بی انتهاست
  
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
كابوس دیدم...
از خواب پریدم تا به آغوشت پناه ببرم...
افسوس!
یادم رفته بود
كه از نبودنت به خواب پناه بردم!!!
  
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
روزگاری هم اگر دیوانه ات بودم
گذشت...
 
 
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
هدیه دادن به كسی كه لیاقت ندارد
ناسپاسی از كسانیست كه لایقترند...
  
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
عاشق روزهایی هستم كه
مهربان میشوی...
حتی اگر نفهمم چرا!!
 
 
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
از تمام دار دنیا
تنها یك چیز دارم:
"دوستت"
 
 
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
دلم تنگ شده 
برای آغوشی
كه خیلی هم مطمئن نیستم
" مال من باشد"

 
  ❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
همه پل های پشت سرم را خراب كردم از عمد...
راه اشتباه را نباید برگشت...

 
  ❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
گاهی پروانه ها هم به اشتباه 
عاشق می شوند
به جای شمع دور چراغ های بی احساس خیابان میمیرند!!
  
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
سنگ هایی كه من از عشق تو بر سینه زدم
كعبه ای میشد اگر خانه بنا میكردم...
  
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
همه مرا به خنده های باصدا میشناسند...
بالش بیچاره ام
به گریه های بی صدا...
 
 
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
بساط عمر نیرزد به زحمت چیدن
چه چیدنی است که باید نچیده بر چیدش . . .

 
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
فانوس شب وداع ، با هر سوسو
می گفت که آن کوچه ی رویایی کو
او بود و کمی شعر و هوایی ابری
امروز نه ابریست ، نه شعریست ، نه او !
 
 
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄
 
 
از آجیل شب یلدا
چند پسته ی لال مانده است
آنها که لب گشودند ، خورده شدند !
آنها که لال ماندند ، می شکنند !
دندانساز راست میگفت : پسته ی لال ، سکوتش دندان شکن است ...

 
  ❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
از عجایب عشق همین است :
 تنها همان آغوش آرامت می کند
که دلت را به درد می آورد ...

❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄
  
خیلی مهربان بشود تا میزند...
ولی اغلب مچاله میکند روزگار انسان را...

 
  ❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
نمیدانم چرا چشمانم گاهی بی اختیار
خیس می شوند
می گویند حساسیت فصلی است
آری من به فصل فصل این دنیای بی تو حساسم...
 
 
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
شعر که میخوانم 
چشمانت را نبند
تو که میدانی 
 حافظه ی خوبی ندارم . . . !

 
  ❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
معنای شکست می شوی بعد از من
سروی که نشست می شوی بعد از من
من زنده به گور می شوم بعد از تو
تو مرده پرست می شوی بعد از من . . .

 
  ❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
هرچه می دوم
با گمان رد گام های تو گم نمیشوم
راستی در میان این همه اگر 
تو چقدر بایدی ؟!
  

❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
همواره دلم به زندگی کافر بود
انگار که مرگ چاره آخر بود
این درد یتیمی که کشیده است دلم
زیر سرِ عشق بی پدر مادر بود !
 
 
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
مهمترین اعضای بدن �دل� و �دماغ�ند
که اگر دنیا را داشته باشی
 و این دو را نه
 هیچ نداری !

 
  ❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄
 
 
هر وقت من کلید موفقیت رو پیدا میکنم
یه نفر قفل رو عوض میکنه !

 
  ❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄
 

دستهایت
تنها بالشی است که وقتی سر بر او دارم
کابوس نمی‌بینم . . .
 
 
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
نه تلخم ، نه شیرین ، مزه ی بی تفاوتی میدهم این روزا
جنس حالم زیاد مرغوب نیست...

 
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄
 
 
آمدی از اشتباه اینجا به راه دیگری
باز شادم کن شبی با اشتباه دیگری . . .
  
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄
 
 
مشکل از تو نبود
از من بود
با کسی حرف میزدم
که سمعک هایش را
پیش دیگری جا گذاشته بود . . .
 
 
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄
 

من از عشق گفتم
تو مدل ماشینم را پرسیدی
من از محبت گفتم
تو محل زندگیم را پرسیدی
من از دوست داشتن گفتم
تو وضعیت حسابِ بانکیم را جویا شدی
من از ارزش ها گفتم،ارزش هایی که قیمت ندارند،امّا تو
تو قیمت ارزش ها را با آهن و کاغذ برابر کردی . . .

 
  ❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄
 
 
این که هر بار سرت با یکی گرم باشد دلیل بر ارزشت نیست
آنقدر بی‌ ارزشی که خیلی‌ها اندازه تو هستند . . .
  

❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄
 
 
امروز امیر در میخوانه تویی تو
فریادرس  ناله ی مستانه تویی تو

 
مرغ دل ما را که به کَس رام نگردد
آرام تویی ! دام تویی ! دانه تویی تو !

 
  ❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄
 
 
شاید روزی دوباره کنار خوشبختی ها
منتظر آمدنت باشم و تو بازهم دیر کنی  . . .

 
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄
 
 
چقدر سفت شده پدال دوچرخه دونفره دوستی مان!
یا من خسته ام، یا شیب زیاد شده، شاید هم تو دیگر رکاب نمی زنی . . .
 
 
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄
  
پرنده ای که نداند آزادی چیست
از باز ماندنِ درِ قفسش هم
سرما می خورد . . .

 
  ❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
آخر قصه ی ما را همان اول لو دادند
همان جایی که گفتند:
یکی بود و یکی نبود . . .
 
 
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
آنقــدر مرا سرد کرد
از خودش ...
از عشق ...
کــه حالا بــه جای دلبستن یخ بسته ام
آهای !!! 
روی احساسم پا نگذاریــد ...
لیز می‌‌خوریــد
 
 
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄
  

عجب جوش و خروشی بود عشقت
خراب باده نوشی بود عشقت
بهشتم را به سیبی داد بر باد
عجب آدم فروشی بود عشقت . . .
 
 
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄

 
تســــبــیح میشوم زیر انگشــــتانت
دانـــه دانــــه میـــرانـــی ام
تا خــــودت را بالا ببـــــری . . .
 
 
❄   ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄  ❄   ❄
 
 
سوت پایان را بزن
من حریف هرزگی تو
و احمق بودن خودم نمی شوم . . .

 
طبقه بندی: اس ام اس،
[ یکشنبه 16 بهمن 1390 ] [ 01:21 ق.ظ ] [ رضا لشگر ]
نظرات
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

salam خیلی خوش اومدی
ای که از اول جاده به سکوت شدی گرفتار /
منو از خاطره کم کن تا ابد خدانگهدار......
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
کد جست و جوی گوگل


Free PageRank Display

تماس با ما


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب


Pichak go Up

كد ماوس

Online User